Abonnementsbetingelser

Disse abonnementsbetingelser  gælder for adgang og brugsret til Bevis.dk  samlede produktportefølje. Specifikke vilkår for det konkrete abonnement, herunder abonnementsperiode, fremgår af faktura.

 1. Adgang og brugsret

Abonnenten har adgang og brugsret (jf. punkt 5) til de produkter, der købes abonnement på, jf.faktura.

 1. Abonnementsperiode

Abonnementet træder i kraft, når Bevis.dk har registreret abonnentens bestilling for den aftalte abonnementsperiode. Abonnenten har 14 dages fortrydelsesret.

Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden og ophører automatisk ved den aftalte abonnementperiodes udløb. Dette gælder også, hvis skolen, som abonnementet er knyttet til, lukker. I det tilfælde sender Bevis.dk  en faktura til abonnenten for abonnementet i de år, abonnenten har forpligtiget sig til. Når abonnementsperioden udløber vil Bevis.dk rette henvendelse med henblik på gentegning af abonnement.

 1. Abonnementspris og betalingsvilkår

Bevis.dk fakturerer abonnenten årligt i den aftalte abonnementsperiode, medmindre skolen, som abonnementet er knyttet til, lukker, jf. punkt 2.

Bevis.dk forbeholder sig retten til årligt at regulere abonnementspriserne i forhold til den gældende inflationsrate, dog med minimum 4 %.

Ved forsinket betaling opkræver Bevis.dk renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.

 1. Abonnementets omfang

Abonnementet omfatter adgang og brugsret, jf. punkt 5, til alt indhold, der er købt i henhold til faktura. Bevis.dk forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre i produkters indhold og funktioner.

 1. Abonnentens brugsret

Bevis.dk ejer enhver immaterielret til produkterne og deres indhold, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst og andet materiale, programmering og koder. Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til produkterne eller deres indhold.

Enhver fremvisning, eksemplarfremstilling eller kopiering af hele eller dele af produkterne og deres indhold er ikke tilladt, uden tegnet abonnement mellem abonnenten og Bevis.dk.

Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne, herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne.

Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang til produkterne.

 1. Opbevaring af password

Abonnenten forpligtiger sig til at opbevare sine passwords på en sådan måde, at de ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er på ingen måde tilladt at dele sit password med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnementet.

 1. Kommuneaftaler

Ved centrale kommunaleaftaler, hvor en kommune køber abonnement til alle kommunens skoler, gælder, at det er en del af aftalen, at kommunen får fuld frihed til at flytte elever rundt og lave de ændringer i kommunens skolestruktur, som den løbende har brug for, uden at det vil medføre en forøgelse i abonnementsprisen. Omvendt nedsættes abonnementsprisen ikke ved skolesammenlægninger eller lukning af skoler.

Den øvrige regulering af kommuneaftaler følger vilkårene i abonnementsbetingelserne og faktura.

 1. Skoleabonnement

Et skoleabonnement giver skolens ansatte ret til at benytte de købte produkter, hvilket frit kan foregå såvel på skolens faciliteter som privat, så længe det er i professionelt øjemed.

Den øvrige regulering af skoleabonnementer følger vilkårene i abonnementsbetingelserne og faktura.

 1. Personlige oplysninger

Bevis.dk opbevarer ingen personlige oplysninger.

Såfremt der ønskes oplysninger vedrørende dette, kan der rettes henvendelse til beviskv@gmail.com.

 1. Databehandleraftale

Bevis.dk handler alene efter instruks fra sine kunder og forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Bevis.dk skal på anmodning fra sine kunder kunne give tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

 1. Portalens tilgængelighed

Det er Bevis.dk ambition, at vores samlede produktportefølje er tilgængelig online 24 timer i døgnet hele året rundt med følgende forbehold:

Mindre serviceopgaver, som f.eks. genstart af servere, vil så vidt muligt udføres i tidsrummet mellem kl. 17.00 og kl. 07.00. I den forbindelse vil abonnenten kunne opleve mindre driftsforstyrrelser.

Ved større planlagte ændringer og vedligeholdelse kan Bevis.dk lukke portalen helt ned i servicevinduet mellem kl. 17.00 og kl. 07.00 på hverdage, samt hele døgnet lørdage, søndage og helligdage samt ferier.

Hvis driftsforstyrrelser, som ikke er varslet, medfører, at abonnementsindholdet er utilgængeligt for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 48 timer, kan abonnenten i dette tilfælde kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, produktet har været utilgængeligt.

 1. Misligholdelse af abonnement

Ved misligholdelse af abonnementsbetingelserne eller vilkårene i faktura kan Bevis.dk  midlertidigt lukke for adgang og brugsret til abonnementet, indtil misligholdelsen ophører. Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtigelser, kan Bevis.dk ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen for den resterende periode af abonnementets løbetid.

Manglende betaling af abonnementsprisen og eventuelle renter, gentagen forsinket betaling på mere end 10 dage samt uberettiget distribution af password betragtes bl.a. som væsentlig misligholdelse.

 1. Ansvarsbegrænsning

Bevis.dk er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader og direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af det købte produkt. Det påhviler brugere af Bevis.dk at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

 1. Skadesløsholdelse

Abonnenten holder Bevis.dk skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Bevis.dk som følge af abonnentens brud på de til enhver tid gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i abonnementsbetingelserne eller faktura.

 1. Leverandør

Abonnementsaftalen indgås med virksomheden:

Bevis.dk

Egevej 14

7870 Roslev

beviskv@gmail.com